PROJEKTI

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs”

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” uzsākusi projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” realizēšanu.

Projektā divarpus gadu garumā plānots kopt un labiekārtot Jēkabpils Mežaparku, izvietojot tur āra trenažierus, izveidojot nūjošanas takas, kā arī izvietot norādes un  soliņus.

Līdz šā gada beigām plānota viena vides sakopšanas talka, ievaddiskusija par projekta aktivitātēm, pieredzes apmaiņas gūšana, kā arī skiču projekta izgatavošana plānoto objektu izvietošanai. Projekta garumā plānots iesaistīt dažāda vecuma brīvprātīgos, lai aktivizētu pilsonisko sabiedrību, nodrošinātu viedokļu apmaiņu, kā arī iesaistītu sabiedrības locekļus apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, padarot to ērtu un izmantojumu dažādām sabiedrības grupām.

Biedrības „Vides iniciatīvu centrs” projekts „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Līg.ident.nr.2012.EEZ/DAP/MIC/157/6/Z/069/2013) ir guvis atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) programmā „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”, tā īstenošana periods ir no 29.07.2013. – 31.12.2015 un programmas līdzfinansējums divarpus gadu garumā ir 31 456,40 lati.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Kopējais darbības programmas mērķis ir saliedēt dažādas Jēkabpils sabiedrības grupas, sadarbības un brīvprātīgā darba rezultātā sakopjot apārtējo vidi un pielāgojot to sabiedrības grupu kvalitatīva un sportiska brīvā laika pavadīšanai.

 

Ar pilnu projekta versiju var iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=8910%3AJekabpils-un-apkartejo-novadu-sabiedribas-saliedesana-un-iesaistisana-brivpratigo-darba%2C-sakopjot-apkartejo-vidi%2C-veidojot-tas-ilgtspeju-un-pielagojot-to-sabiedribas-vajadzibam&catid=30%3ANVO-darbibas-atbalsta-programma-%282009-2014%29&Itemid=121&lang=lv