“Videsvelo Mežaparkā. Videi draudzīgs: pievienojies!”

videsvelo_afisha

Veloorientēšanās sacensības
„VIDESVELO MEŽAPARKĀ. VIDEI DRAUDZĪGS: PIEVIENOJIES!”

NOLIKUMS

Veloorientēšanās sacensības (turpmāk – Sacensības) organizē biedrība „Vides iniciatīvu centrs” EEZ/Norvēģijas FI projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspējīgu un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Līguma Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/157/6/Z/069/2015) ietvaros.

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un popularizēt aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
1.2. Sniegt iespēju aizraujošā veidā apskatīt interesantus un aktīvai atpūtai dabā piemērotus objektus Jēkabpils pilsētas un Mežaparka teritorijās.
1.3. Demonstrēt plašākai sabiedrībai projekta ietvaros realizētās videi draudzīgās iniciatīvas un projekta aktivitātes Jēkabpils Mežaparkā.
1.4. Veicināt dažādu sabiedrības grupu sadarbības iemaņas aktīvās atpūtas vides pasākumos, brīvprātīgo darbu.
1.5. Labi pavadīt brīvo laiku, tai skaitā – ģimenes lokā.

2. SACENSĪBU ORGANIZATORI

2.1. Sacensību organizators biedrība „Vides iniciatīvu centrs” ir piesaistījis realizācijai biedrību „Izdzīvo ideju!”, pasākumu atbalsta Jēkabpils Sporta centrs.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

3.1. Sacensības notiks 2015.gada 29.augustā Jēkabpils pilsētas Mežaparkā.
3.2. Reģistrēšanās, starta un finiša vieta ir Jēkabpils Mežaparka namiņš.
3.3. Sacensību sākums Pieaugušo trasē plkst.11:00; Ģimeņu trasē plkst.11.30. Komandu reģistrācija, dalībnieku precizēšana un pieteikumu pārbaude no plkst. 10:00.
3.4. Veloorientēšanās notiks Jēkabpils Mežaparkā, tam piegulošajā teritorijā un pilsētas Jēkabpils puses teritorijā (kreisais krasts).
3.5. Sacensību diena un laiks var tikt pārcelts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (stiprs lietus, slikta redzamība utt.).

4. DALĪBNIEKI

4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs, kas prot braukt ar velosipēdu.
4.2. Sacensības notiek starp komandām.
4.3. Komandas var pieteikties dalībai šādās distancēs:
4.3.1. Ģimenes distance – komandas sastāvā ir ne mazāk kā 2 dalībnieki, no kuriem vismaz viens ir bērns līdz 10 gadu vecumam un viens pieaugušais pēc 18 gadu vecuma, bet kopā ne vairāk kā četri dalībnieki;
4.3.2. Pieaugušo distancē – komandas sastāvā ir ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 5 dalībnieki, vecāki par 16 gadiem. Ja daļa komandas dalībnieku ir jaunāki par 16 gadiem, bet viņu vecāki uzņemas atbildību par viņu dalību Pieaugušo trasē, parakstot iesniegumu (Pielikums Nr.3), tad Pieaugušo distances komandā ir pieļaujama arī šādu dalībnieku piedalīšanās.
4.4. Komandai ir savs nosaukums.
4.5. Komanda piesakās dalībai sacensībās iepriekš uz e-pastu videsveseliba@inbox.lv līdz 28.augustam, ieskaitot, vai sacensību dienā līdz plkst.10.45, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu (Pielikumi Nr.1 un Nr.2).
4.6. Dalībniekiem vecumā no 14 – 18 gadiem ir nepieciešama vecāku parakstīta atļauja par piedalīšanos veloorientēšanās pasākumā, kurā vecāki apliecina, ka ir informēti un uzņemas atbildību par savu bērnu veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām (Pielikums Nr.3).
4.7. Dalībnieki no 18 gadu vecuma paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā un to apliecina ar parakstu pieteikumā, reģistrējoties sacensībām.
4.8. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.
4.9. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.
4.10. Dalība sacensībās ir bez dalības maksas.
4.11. Pieteikumi Sacensībām tiek pieņemti, kamēr komandu skaits Pieaugušo trasē nav sasniedzis 20, Ģimeņu trasē – 15 komandas. Pēc šāda pieteikumu skaita sasniegšanas pieteikšanās Sacensībām var tikt pārtraukta.

5. PASĀKUMA GAITA

5.1. Sacensību laikā notiek foto – veloorientēšanās.
5.2. Pirms Sacensībām dalībniekiem tiek izskaidrota norises kārtība un vērtēšanas mehānisms. Par izskaidrošanu atbildīgi ir sacensību realizētājs biedrība „Izdzīvo ideju!”.
5.3. Sacensības norisinās Ģimeņu trasē ne ilgāk kā 2 stundas, Pieaugušo trasē – ne ilgāk kā 4 stundas. Kopējais pasākuma ilgums – ne vairāk kā 8 stundas.
5.4. Pēc sacensībām notiek to izvērtēšana, kuru laikā Sacensību dalībniekiem tiek organizēta ēdināšana un atbilstošas relaksējošas aktivitātes.
5.5. Sacensību rezultātus izvērtē komisija trīs cilvēku sastāvā, kurā ir biedrības „Vides iniciatīvu centrs” un biedrības „Izdzīvo ideju!” pārstāvji.

6. OBLIGĀTAIS INVENTĀRS

6.1. Katram dalībniekam nepieciešamais obligātais inventārs:
• Velosipēds (tehniskā braukšanas kārtībā);
• Veloķivere;
• Atstarojoša veste.
6.2. Komandas inventārs dalībai sacensībās:
• Derīga ierīce fotografēšanai;
• Vismaz viens mobilais telefons;
• Velo remonta komplekts sīku tehnisku problēmu novēršanai.

7. DROŠĪBAS PASĀKUMI.

7.1. Dalībniekiem pasākuma laikā, pārvietojoties pa ielām, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN).
7.2. Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgi par apkārtējo vidi – visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības vides saudzēšanas nolūkā visā pasākuma gaitā.
7.3. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo medikamentu lietošanu.
7.4. Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar organizatoriem ar mobilā telefona palīdzību.
7.5. Visi pasākuma dalībnieki ir atbildīgi sniegt medicīnisko palīdzību citiem pasākuma dalībniekiem, ja komanda pati netiek galā ar radušos situāciju.
7.6. Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra saredzamā attālumā.

8. ATBILDĪBA

8.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgajiem dalībniekiem ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu un sava bērna veselības stāvokli.
8.2. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu.
8.3. Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteiktās komandas.

9. VELO-FOTO ORIENTĒŠANĀS KĀRTĪBA

9.1. Pieaugušo trases konkurencē:
9.1.1. Dalībniekiem starta vietā tiek izsniegts foto materiāls un Jēkabpils pilsētas karte.
9.1.2. Pēc starta signāla sacensības uzsāk visas reģistrētās komandas pēc reģistrēšanās kārtības ar intervālu 1 minūte;
9.1.3. Kartē atzīmētajos punktos komandas meklē objektus, kas redzami attēlu lapā.
9.1.4. Atrodot objektu, tas ir jānofotografē, fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem 2 komandas biedriem (ja komandā 3 dalībnieki) vai 3 komandas biedriem (ja komandā ir 4 dalībnieki) un bildei jāizsaka objekta atrašanās vieta.
9.1.5. Pēc finiša laika fiksēšanas nesteidzoties nododiet tiesnešiem sava fotoaparāta atmiņas karti. Atmiņas kartē jābūt tikai vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta.
9.2. Ģimeņu trases konkurencē:
9.2.1. Dalībniekiem starta vietā tiek piešķirta komandas krāsa un izsniegta aploksne ar Mežaparka karti, kurā ar attiecīgo krāsu atzīmēts meklējamais objekts;
9.2.2. Pēc starta signāla sacensības uzsāk visas reģistrētās komandas vienlaicīgi. Tikai pēc starta drīkst aplūkot aploksnes saturu;
9.2.3. Nonākot norādītajā vietā un izpildot pirmo uzdevumu, kurš minēts aploksnē, komanda no trases brīvprātīgā darbinieka (atpazīstams vienots apģērbs) saņem norādes par došanos uz nākamo norādīto punktu;
9.2.4. Nonākot norādītajā nākamajā punktā, komanda izpilda otro uzdevumu, ko saņem no trases brīvprātīgā darbinieka (atpazīstams vienots apģērbs);
9.2.5. Katrai komandai par katru izpildīto uzdevumu (pirmais un otrais) tiek piešķirts 1 punkts.
9.2.6. Lai iegūtu papildus punktus, komanda ir tiesīga izpildīt papildus piedāvātos uzdevumus. Iegūtie papildus punkti tiek pieskaitīti komandas kontam;
9.2.7. Komandai pēc otrā uzdevuma un papildus uzdevumu veikšanai ir iespējams izvēlēties – vai turpināt trasi vai atgriezties sākumpunktā, tādējādi pabeidzot dalību Ģimeņu trasē;
9.2.8. Pēc otrā uzdevuma un papildus uzdevumu veikšanas komanda saņem nākamos norādījumus, ja vēlas trasi turpināt vai nav izsmelts maksimāli pieļaujamais laika limits;
9.2.9. Ja komanda vēlas trasi turpināt, tā no brīvprātīgā trases darbinieka (atpazīstams vienots apģērbs) saņem turpmākas instrukcijas savai dalībai trasē.
9.2.10. Izpildot visus uzdevumus vai tuvojoties laika robežai, komanda dodas uz norādīto finiša vietu.
10. FINIŠS

10. 1. Pasākumā uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu, konkurējot attiecīgi Pieaugušo trasē vai Ģimeņu trasē.
10.2. Vienāda rezultāta gadījumā, tiks vērtēts komandu finiša kontrollaiks.
10.3. Orientējoties pavadāmais laiks – līdz 2 stundām no komandas starta brīža Ģimeņu trasē un līdz 4 stundām Pieaugušo trasē.
10.4. Par katru kavētu minūti komanda saņem – (mīnus ) 1 punktu.
10.5. Maksimālais atļautais kavēšanas laiks – 15 minūtes.
10.6. Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša.
10.7. Galvenais tiesnesis visu laiku atrodas Jēkabpils Mežaparkā pie Mežaparka namiņa (starta vieta).

11. VĒRTĒŠANA

11.1. Komandas tiek sakārtotas pēc finišēšanas laika, augošā secībā attiecīgi Pieaugušo vai Ģimeņu trases konkurencē.
11.2. Komandai par katru bildi, kas atbilst paraugam, tiek piešķirts 1 punkts.
11.3. Ja komanda ir kaut kā īpaši sagatavojusies (apģērbs, stils, velosipēdu rotājums), tad tā ir pelnījusi 1 papildpunktu.

12. APBALVOŠANA

12.1. Sacensību uzvarētāju komandas un to dalībnieki tiek apbalvoti ar vērtīgām balvām un nelieliem piemiņas priekšmetiem. Ģimeņu trases nepilngadīgie dalībnieki katrs saņem pārsteiguma balvu.
12.2. Pieaugušo un Ģimeņu trašu konkurencē tiek apbalvotas pirmo trīs vietu komandas. Paredzētas šādas balvas:
12.2.1. Pieaugušo trases konkurencē:
1.vieta (komanda) – sporta preces par summu 80 EUR.
2.vieta (komanda) – atpūtas pasākums/ekskursija 70 EUR vērtībā.
3.vieta (komanda) – ūdens sporta centra „Citrus” apmeklējums 50 EUR vērtībā.
12.2.2. Ģimeņu trases konkurencē:
1.vieta – sporta preces 40 EUR vērtībā.
2.vieta – piedzīvojumu pasākums/ekskursija 30 EUR vērtībā.
3.vieta – ūdens sporta centra „Citrus” apmeklējums 20 EUR vērtībā.

UntitledProjektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība