PAR MUMS

BIEDRĪBA „VIDES INICIATĪVU CENTRS” VĒSTURE UN ATTĪSTĪBA

Biedrība tiek dibināta 2006.gadā.

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” mērķi:

 1. Vidusdaugavas reģiona vides izglītības, informācijas, iniciatīvu un sabiedrības procesu koordinēšana;
 2. Vidusdaugavas reģiona vidrūpe un sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšana vides jautājumos;
 3. veidot un uzturēt vides aizsardzības organizāciju sadarbības tīklu Vidusdaugavas reģionā;
 4. vides vispusīgas un ilgtspējīgas attīstības veicināšana, koordinējot un atbalstot aktivitātes lokālā līmenī, un rosinot efektīvas un koordinētas nacionālā un Eiropas līmeņa aktivitātes;
 5. veidot iedzīvotāju un industrijas saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi;
 6. veicināt cilvēku un vides nevalstisko organizāciju aktīvu iesaistīšanos politiskajos procesos ar mērķi ietekmēt lēmumu pieņemšanu gan Latvijas, gan Eiropas līmenī;
 7. veicināt, lai, valsts, pašvaldība un sabiedrība izveido tādus sociālo un ekonomisko nosacījumu sistēmu kopumu, kas paredz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanos un pašreizējo vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu eksistencei, kā arī nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu neierobežotam laika periodam;
 8. veicināt sabiedrības sociālo integrāciju un reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
 9. veicināt labdarības ieradumu veidošanos un nostiprināšanos vietējā kopienā.

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” aktīvi piesaista brīvprātīgos darbam, kas palīdz uzturēt un sakoptu apkārtējo vidi. Katru gadu biedrība organizē talku Jēkabpils Meža parkā. Nevelti Meža parkā ir Veselības taka, kuru nepieciešams uzturēt, lai tā pildītu savas funkcijas – glābt iedzīvotājus no pilsētvides.

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” savā darbībā rūpējas par iedzīvotāju fiziskās veselības celšanu, nodrošinot to ar projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspējīgu un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” starpniecību. Projekta izpildē paredzēts: nūjošanas takas izveide, orientēšanas taka, āra trenažieru uzstādīšana un kartes izgatavošana.

Projekta mērķis ir saliedēt dažādas Jēkabpils sabiedrības grupas, brīvprātīgā darba rezultātā sakopjot apkārtējo vidi šodien un atstājot sakoptu nākotnē.

Projektu finansiāli atbalsts Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Projektu līdzfinansē: Jēkabpils pašvaldība.

Untitled

Organization “CENTRE FOR ENVIRONMENTAL INITIATIVES” HISTORY AND DEVELOPMENT

The society is founded in 2006.

The aims of the”Environmental Initiative Centre” are:

 1. Vidusdaugavas regional environmental education, information, initiatives and public process of coordination;
 2. Vidusdaugavas region care and increasing the public awareness of environmental question;
 3. build and maintain environmental organizations network in Vidusdaugavas region;
 4. coordinating and supporting activities at local level, and promoting effective and coordinated national and European-level activities;
 5. raise public and industry respect for the environment;
 6. promote human and environmental NGO active engagement in the political process with the aim of influencing decision-making in both Latvian and European level;
 7. promote national and local government to establish social and economic conditions in the system set of natural resources sustainable use, provides improved quality of life and satisfaction of current needs without compromising the ability of future generations to the existence, as well as ensuring the preservation of biodiversity for an unlimited period of time;
 8. foster social integration and the region’s population involvement of civil society;
 9. promote charity habit formation and strengthening of the local community.

 

Organization “Environmental Initiative Centre” actively attracting volunteers work to help maintain and clean the environment. Each year, the Society organizes talc Jekabpils Meža parks. Neglects in Meža parks are the Health Trail, which needs to maintain in order to fulfill its function – to save the population from urban.

“Environmental Initiative Centre” in its activities takes care of the health of the population building, providing it with the project “Jēkabpils and the surrounding counties and consolidation of public involvement in voluntary work, tidying up the environment, making them sustainable and tailored to the needs of society” through. Implementation of the project provides: Nordic walking trails in the creation of an orientation trail, outdoor fitness installation and card production.

 

The project aims  consolidate a variety of Jekabpils groups, volunteering as a result tidying up the environment today and leaving a clean future.